Otthoni pálinkafőzés törvényi szabályozásának változása 2016-ban

KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagok kiküldését a jelenlegi helyzet nem érinti, zavartalanul csomagoljuk és küldjük ki a megrendeléseket Önöknek. 

A személyes átvétel lehetősége jelenleg munkatársaink védelme érdekében szünetel. Csak így biztosítható, hogy a csomagok kiküldése hosszú távon, egészen a jelenlegi helyzet rendeződésének végéig zavartalanul történhessen. Kérdés, tanácsadás kérés esetén kérjük, most személyes találkozó helyett telefonon (20/390-5475) vagy e-mailen keressenek minket, szívesen állunk rendelkezésükre. 

Előre is nagyon köszönjük megértésüket!

2016 január elsejétől ismét változtak az otthoni pálinkafőzésre vonatkozó szabályok. Rövid összefoglalónk az idei pálinkafőzéssel és a pálinkafőző bejelentéssel kapcsolatosan.

Pálinkafőzés jogi szabályozásának változása 2016-banA 2015-ös szabályozáshoz képest a főbb változások a következők:

 • a gyümölcstermesztő személy fogalma meghatározásra került: gyümölcstermesztő személy az a magánember, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik (ennek mérete nincs meghatározva)
 • pálinkafőzés megkezdése előtt be kell szerezni a vámhatóságtól a párlat adójegyet.
  • a párlat adójegy darabja 1-1 liter 42%-os pálinkára vonatkozik
  • egy darab párlat adójegy ára 700 Ft
  • az első párlat adójegy vásárlásnál legalább 5 darabot kell vásárolni
  • évente max. 86 darab párlat adójegyet lehet venni
  • kizárólag az önkormányzatnál regisztrált magánfőzők vásárolhatnak párlat adójegyet
  • párlat adójegy papír alapon vagy elektronikusan kerül kibocsátásra (erről a magánfőző dönthet)
 • pálinkafőző bejelentéséről az önkormányzat adóhatósága értesíti a vámhatóságot (és ha van másik tulajdonos, akkor a másik tulajdonos önkormányzatát is)

Párlat adójegy vásárlása történhet személyesen (helyileg illetékes vámhatóság), levélben és az ügyfélkapun keresztül is. A párlat adójegyet a NAV jövedéki osztálya az adó megfizetését követően küldi meg az igénylő számára. A párlat adójegy igényléséhez szükséges űrlap e lap alján található letölthető formátumban. A párlat adójegyet az alszesz készítése előtt kell megvásárolni a várható pálinka mennyiségének megfelelő mértékben. A pálinkafőzést továbbra sem kell bejelenteni.

A 2015-ben lefőzött pálinkára természetesen a 2015-ös szabályozás érvényes, így mindenkinek, aki bejelentett pálinkafőzővel rendelkezik és 2015-ben főzött pálinkát, 2016. január 15-ig az önkrományzat adóügyi osztályára el kell látogatnia és mennyiségtől függetlenül 1.000 Ft illetéket be kell fizetnie (természetesen a megengedett maximális mennyiséget nem szabad túllépni).

2003. évi CXXVII. törvény módosításából azok a részek, melyek a pálinkafőzést értintik részletesen, ahogyan a Magyar Közlönyben megjelent:

5.§ (9) bekezdés módosul:

(9) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelntésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el.

63.§ (2) 11. pontja módosul:

11. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetében valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.
63.§ (2) 13. pontja kiegészül a következővel:
13. gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

64.§ kiegészül (3a) bekezdéssel:

(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában az 50 literes mennyiség alatt 0,43 hektoliter tiszta szeszt tartalmazó bérfőzött párlatot kell érteni.
64.§ (6) bekezdés módosul:
(6) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzésekor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen ilyen esetben sem lehet túllépni.

66.§ (3) bekezdése módosul:

(3) A szeszfőzde a bérfőzetőtől beszedett adót az 500 ezer forint értékhatár elérését, illetve az elszámolási időszakonkénti rendszeres vagy a szúrópróbaszerű elszámolást követő munkanapon fizeti be a vámhatóságnak. A befizetés postai számlabefizetési megbízással és készpénzátutalási megbízással is történhet.

67/A.§ (5) bekezdése módosul:

(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

67/A.§-a kiegészül a következővel:

(5a) Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy idénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
(5b) A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizeetését követően bocsátja az igénylő rendelkezésére.
(5c) A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint papír alapon vagy elektronikusan történik.
(5d) A vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, valamint az átadott adójegymennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.

67/A§. (6) bekezdése módosul:

(6) A 64.§ (6) bekezdés szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

67/A.§ (8) és (9) bekezdése módosul:

(8) A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül el.

116/C.§ paragrafussal egészül ki:

116/C.§ Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki
a) a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy megszerzése nélkül végzi párlat előállítását,
b) a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg,
felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításnak határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

119.§ (2) bekezdés d) és e) pontja módosul:

(A vámhatóság)
d) a hamis, hamisított vagy jogtalanul megszerzett zárjegyet, adójegyet, párlat adójegyet, hivatalos zárat (e §, valamint a 120. § alkalmazásában a továbbiakban: zárjegy),
e) a desztillálóberendezést, sör előállítására alkalmas főzőüstöt és komlóforraló üstöt, valamint a dohánygyártmány előállítására alkalmas gépet és egyéb eszközt – a dohánylevél-töltőt ide nem értve –, ha az jogosulatlanul
ea) előállított,
eb) – a 116/C.§ szerinti eset kivételével – birtokolt,
ec) - a 116/C.§ szerinti eset kivételével – az arra jogosulatlan személy által használt,
(lefoglalja.)

A jövedéki törvény „Lefoglalás, elkobzás” alcím a következővel egészül ki:

121/A.§ (1) A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet a vámhatóságtól.
(2) Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, ha
a) a magánfőző a 67/A.§ (1) bekezdés szerinti bejelentésben a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg vagy
b) a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő.
(3) Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárása a vámhatóság által alkalmazható lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre átadja a vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen a 116/C.§ szerinti bírság kerül kiszabásra.
(5) Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzésé során az évente előállítható mennyiségi korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az adóhatóságot.
A jövedéki törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 128/N.§-sal egészül ki:
128/N.§ A 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban előállított magánfőzött párlatra 2015. december 31-ét követően is az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

A törvény teljes szövegét itt találjátok, a pálinkafőzésre vonatkozó rész a 81-84. oldalon található.

Pálinkás, aszalásos, illóolaj lepárlásos, füstöléses témák